Pressrelease Rapport första kvartalet Hedera Group AB

PRESSMEDDELANDE

Stockholm 8 maj 2020

Rapport första kvartalet Hedera Group AB

Perioden 1 januari – 31 mars 2020

  • Resultatet efter skatt för första kvartalet uppgick till -1,7 MSEK (-0,6 MSEK).
  • Rörelseresultatet uppgick under första kvartalet till -1,1 MSEK (-0,2 MSEK).
  • Rörelsemarginalen uppgick under första kvartalet till -2,2% (-0,5%).
  • Resultat per aktie uppgick under första kvartalet till SEK -0,22 (SEK -0,10).
  • Koncernen har under perioden haft kostnader av engångskaraktär om 0,6 MSEK.
  • För perioden uppgår det operativa rörelseresultatet justerat för kostnader av engångskaraktär till -0,5 MSEK.
  • Koncernens omsättning proforma på rullande tolv månader uppgår till 262,5 MSEK med nuvarande verksamhet. Rörelseresultatet justerat för kostnader av engångskaraktär per rullande tolv månader uppgår till 6,3 MSEK.
  • Koncernens soliditet uppgår till 39% och moderbolagets till 49%.
  • Under perioden genomförde Hedera ett rörelseförvärv av Medidoktor Norden AB, där Hedera förvärvade personal, kundregister och pågående affärer under 2020. Köpeskillingen uppgick till 800 tkr.
  • Under kvartalet har Hedera lanserat ett sparprogram som beräknas spara 2,2 MSEK under 2020 med en årseffekt på 3,1 MSEK.

Läs hela pressmeddelandet här.