Pressrelease Bokslutskommuniké 2019 Hedera Group AB

PRESSMEDDELANDE

Hedera Group AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2019

Perioden 1 oktober – 31 december 2019

  • Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet uppgick till -3,8 MSEK (1,6 MSEK).
  • Rörelseresultatet uppgick under fjärde kvartalet till -3,5 MSEK (3,0 MSEK).
  • Rörelsemarginalen uppgick under fjärde kvartalet till -5,5% (5,1%).
  • Resultat per aktie uppgick under fjärde kvartalet till SEK -0,50 (SEK 0,28).
  • Koncernen har under perioden haft kostnader av engångskaraktär om 2,7 MSEK.
  • För perioden uppgår det operativa rörelseresultatet justerat för kostnader av engångskaraktär till -0,8 MSEK.
  • Under perioden har en nedskrivning av innehav i dotterbolag gjorts i moderbolaget om 13,0 MSEK. Goodwillen i koncernen är oförändrad.

Läs hela pressmeddelandet här.