PM om kallelse årsstämma 2017 Hedera Group AB (publ)

Stockholm den 30 mars 2017

PRESSMEDDELANDE

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA
i Hedera Group AB (publ)

Aktieägarna i Hedera Group AB (publ), org. nr 556802-2155 (“Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 2 maj 2017 kl. 13:00. Bolagsstämman kommer att hållas på Advokatfirma DLA Piper Swedens kontor på Kungsgatan 9 i Stockholm.

Rätt att delta vid bolagsstämman m.m.

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 25 april 2017, dels ii) senast kl. 12:00 tisdagen den 25 april 2017 anmäla sig för deltagande på bolagsstämman hos Bolaget via e-post till bertil.haglund@hederagroup.se eller per brev till Hedera Group AB (publ), Lästmakargatan 10, 111 44 Stockholm. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer och antal aktier som företräds samt ska eventuella biträden anmälas.

Aktieägare som inte personligen kan närvara vid bolagsstämman får utse ett eller flera ombud. Aktieägare ska i sådana fall utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud. Fullmakt i original ska medtas till bolagsstämman. Den som företräder juridisk person ska även medta kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare.

För att ha rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 25 april 2017, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 8. Beslut om:
  a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
  b. disposition av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  c. ansvarsfrihet för Bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör;
 9. Val av styrelsen och revisor
 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
 11. Beslut om bemyndigande
 12. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2, val av ordförande vid stämman

Det föreslås att advokat Peter Näslund utses till ordförande på bolagsstämman.

Punkt 8 b, beslut om disposition av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årets resultat överförs i ny räkning.

Punkt 9, val av styrelse och revisor

Största aktieägaren föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara tre stycken utan suppleanter och att Peter Näslund, Bertil Haglund och Örjan Berglund omväljs för ytterligare en period. Peter Näslund föreslås kvarstå som Bolagets styrelseordförande.

Vidare föreslås att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som Bolagets revisionsfirma med Lars Kylberg som huvudansvarig.

Punkt 10, fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

Styrelsen föreslår att styrelsearvode ska utgå med totalt 150 000 kronor per år att fördelas i enlighet med följande: 90 000 kronor till styrelsens ordförande och 60 000 till styrelseledamoten Örjan Berglund.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

Punkt 12, beslut om bemyndigande

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar Bolagets styrelse att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler till marknadsmässiga villkor. Betalning får ske kontant, genom apport eller kvittning. Bemyndigandet är begränsat till 10 % av Bolagets kapital och röster.

Styrelsen föreslår även att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av besluten på årsstämman som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

UPPGIFT OM ANTAL AKTIER OCH RÖSTER SAMT OM INNEHAV AV EGNA AKTIER

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande var 3 790 885 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

MAJORITETSKRAV

Beslut enligt punkten 12 (Beslut om bemyndigande) avseende bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

HANDLINGAR

Fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos Bolaget samt på Bolagets webbplats www.hederagroup.se. Kopior på handlingarna kommer att utan kostnad sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Fullmaktsformulär

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägare i Bolaget har vid årsstämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller på bolagets ekonomiska situation (dvs. den frågerätt som följer av 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen).

* * *
Stockholm i mars 2017
HEDERA GROUP AB (PUBL)
Styrelsen

För ytterligare frågor, kontakta:
Bertil Haglund, VD, 0707 222 644 eller mail: bertil.haglund@hederagroup.se
Peter Näslund, ordförande 070 4220 111

Om Hedera Group:
Hedera Group AB (publ) erbjuder bemanning och rekrytering inom nischade yrkeskategorier. Genom
dotterbolaget Läkarresurs erbjuds läkarbemanning till primärvården.

Pressmeddelanden och information