Kvartalsrapport 1 juli-30 september 2017 – Hedera Group AB (publ)

Kvartalsrapport 1 juli – 30 september 2017

  • Nettoomsättningen uppgick under tredje kvartalet till 39,3 MSEK (39,2 MSEK). För perioden jan-september uppgick omsättningen till 118,2 MSEK (89,9 MSEK).
  • Resultatet efter skatt för tredje kvartalet uppgick till 0,9 MSEK (1,0 MSEK) och för perioden januari-september uppgick resultatet efter skatt till 2,1 MSEK (1,8 MSEK).
  • Rörelseresultatet uppgick under tredje kvartalet till 1,3 MSEK (1,4 MSEK) och för perioden januari-september till 3,3 MSEK (2,6 MSEK).
  • Rörelsemarginalen uppgick till 3,3 % (3,5%) för tredje kvartalet.
  • Resultatet per aktie uppgår till SEK 0,24 (SEK 0,26) för det tredje kvartalet. För perioden januari-september uppgick resultatet per aktie till SEK 0,55 (SEK 0,47).
  • Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0,2 MSEK. Koncernen har utnyttjat 2,6 MSEK av beviljad checkkredit på 13,0 MSEK.
  • Koncernens soliditet uppgår till 15 % och moderbolagets till 51 %.
  • Nettoskulden för banklån uppgår till 1,4 gånger årsrörelseresultatet och inklusive huvudägarens lån uppgår nettoskulden till 2,9 gånger årsrörelseresultatet.
  • Det ackumulerade resultatet belastas med engångskostnader på 0,4 MSEK.
  • Omsättningen på rullande tolv månader uppgår till 169,6 MSEK jämfört med 163,6 förra året. Rörelseresultatet per rullande tolv månader uppgick till 4,7 MSEK mot 0,6 MSEK förra året.

Utdrag ur VD Bertil Haglund kommentar till tredje kvartalet;

Hedera ökar omsättningen markant detta kvartal jämfört med förra kvartalet. Ingången på affärer ökar och bokningsprognosen för resten av året ser mycket bra ut. Samtliga dotterbolag har förbättrat bokningsläget och på rullande tolv månader har omsättningen ökat med 6 MSEK.

För ytterligare frågor, kontakta:

Bertil Haglund, VD, 0707 222 644 eller mail: bertil.haglund@hederagroup.se.

Peter Näslund, ordförande 0704 220 111.

 

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB 08-503 015 50.

Läs mer 7 nov 2017 – Hedera Group Rapport tredje kvartalet.