Kvartalsrapport 1 juli-30 september 2016 – Hedera Group

Kvartalsrapport 1 juli-30 september 2016  –  Hedera Group AB (publ)

•  Nettoomsättningen uppgick under tredje kvartalet till 39,2 MSEK. För perioden januari-september uppgick omsättningen till 89,9 MSEK.

• Resultatet efter skatt för tredje kvartalet uppgick till 1,0 MSEK och för perioden januari-september uppgick resultatet efter skatt till 1,8 MSEK

• Rörelseresultatet uppgick under tredje kvartalet till 1,4 MSEK och för perioden januari-september till 2,6 MSEK.

• Rörelsemarginalen uppgick till 3,6 % och för tredje kvartalet och till 2,9 % för perioden 1 januari-30 september.

• Resultatet per aktie uppgår till SEK 0,26 för det tredje kvartalet. För perioden januari-september uppgick resultatet per aktie till SEK 0,45.

• Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0,1 MSEK. Koncernen har utnyttjat 5,5 MSEK av beviljad checkkredit på 13,0 MSEK.

• Koncernens soliditet uppgår till 9 % och moderbolagets till 47 %.

• Hedera Group noterades på First North den 15 januari 2016

• Hedera Group konsoliderar förvärven Svensk Läkartjänst AB, All Vård Semaforen AB och Pridoc Bemanning från och med maj 2016.

• Hedera Group AB har under kvartalet genomfört kostnadsbesparingar som på årsbasis uppgår till 2 MSEK. Resultateffekt under fjärde kvartalet och början av 2017.

• Om samtliga förvärv hade konsoliderats från den 1 januari 2016 hade omsättningen under perioden 1 januari-30 september uppgått till 121 MSEK med ett rörelseresultat på 3,3 MSEK.

Utdrag ur VD Bertil Haglund kommentar till tredje kvartalet;
”Efter en intensiv period med förvärv och integration har vi kommit till en fas då vi fokuserar på både ökad omsättning och förbättrat resultat. I tredje kvartalet var omsättningen lägre än föregående kvartal och så även rörelseresultatet. Detta är en normal situation då juli och augusti historiskt haft lägre omsättning. Bokningsläget för fjärde kvartalet har dock förbättrats avsevärt och ser mycket bra ut.

Om Hedera Group konsoliderat samtliga förvärv från den 1 januari 2016 hade omsättningen uppgått till 121 MSEK för nio månader och med ett rörelseresultat på nästan 3,3 MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 2,7 %. Med bedömd full årseffekt av genomförda besparingsåtgärder hade resultatet varit ytterligare 2 MSEK bättre.

För ytterligare frågor, kontakta:
Bertil Haglund, VD, 0707 222 644 eller mail: bertil.haglund@hederagroup.se.
Peter Näslund, ordförande 0704 220 111

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB 08-503 015 50.

Hedera Group AB (publ)

Hedera Group AB (publ) erbjuder bemanning och rekrytering inom nischade yrkeskategorier.
Genom dotterbolagen Läkarresurs, Svensk Läkartjänst, All Vård Semaforen och Pridoc erbjuds läkarbemanning till primärvården och slutenvård i hela Sverige.

Visionen är att vara en av de ledande aktörerna inom läkarbemanning. Expansionen skall ske genom förvärv och organisk tillväxt.

Hedera Group är listade på Nasdaq First North och för ytterligare information besök hemsidan www.hederagroup.se

Denna information är sådan information som Hedera Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 november 2016 kl. 08.30 CET.

 

Läs mer 2016-11-03 Kvartalsrapport 1 juli-30-september 2016 – Hedera Group (publ)