Kvartalsrapport 1 januari-31 mars 2017 – Hedera Group AB (publ)

Kvartalsrapport 1 januari – 31 mars 2017

 • Nettoomsättningen uppgick under första kvartalet till 41,3 MSEK (16,4 MSEK).
 • Resultatet efter skatt för första kvartalet uppgick till 1,0 MSEK (0,6 MSEK).
 • Rörelseresultatet uppgick under första kvartalet till 1,5 MSEK (0,8 MSEK).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 3,6 % (4,8%) för första kvartalet.
 • Resultatet per aktie uppgår till SEK 0,27 (SEK 0,16) för det första kvartalet.
 • Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0,2 MSEK. Koncernen har utnyttjat 4,3 MSEK av beviljad checkkredit på 13,0 MSEK.
 • Koncernens soliditet uppgår till 12,5 % och moderbolagets till 53,8 %.
 • Nettoskulden uppgår till 12,9 gånger rörelseresultatet.
 • Hedera Group noterades på First North den 15 januari 2016.
 • Hedera Group konsoliderar förvärven Svensk Läkartjänst AB, All Vård Semaforen AB och Pridoc Bemanning AB från och med maj 2016. Jämförelsesiffror för perioden avser endast Läkarresurs.
 • Omsättningen på rullande tolv månader uppgår till 175,2 MSEK jämfört med förra årets 167,3 MSEK.
 • Styrelsen föreslår ingen utdelning för verksamhetsåret.

Utdrag ur VD Bertil Haglund kommentar till första kvartalet;

Inledningen på 2017 har börjat bra med en omsättning som uppgick till 41,3 MSEK och på rullande tolv månader har vi ökat omsättning från 167 MSEK till 175 MSEK. Det är en ökning med 5%.

Under 2016 hade vi stort fokus på integration mellan företagen som har varit mycket lyckosam.

För ytterligare frågor, kontakta:
Bertil Haglund, VD, 0707 222 644 eller mail: bertil.haglund@hederagroup.se.
Peter Näslund, ordförande 0704 220 111

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB 08-503 015 50.

Läs mer 2017-05-02 – Kvartalsrapport Hedera Group AB 1 januari-31 mars 2017.