Kvartalsrapport 1 april–30 juni 2017 – Hedera Group AB (publ)

Kvartalsrapport 1 april – 30 juni 2017

 • Nettoomsättningen uppgick under andra kvartalet till 37,6 MSEK (34,3 MSEK). För perioden jan-juni uppgick omsättningen till 78,9 MSEK (50,7 MSEK).
 • Resultatet efter skatt för andra kvartalet uppgick till 0,2 MSEK (0,2 MSEK) och för perioden januari-juni uppgick resultatet efter skatt till 1,2 MSEK (0,8 MSEK).
 • Rörelseresultatet uppgick under andra kvartalet till 0,5 MSEK (0,4 MSEK) och för perioden januari-juni till 2,0 MSEK (1,2 MSEK).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 1,3 % (1,2%) för andra
 • Resultatet per aktie uppgår till SEK 0,06 (SEK 0,05) för det andra För perioden januari-juni uppgick resultatet per aktie till SEK 0,33 (SEK 0,20).
 • Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0,2 Koncernen har utnyttjat 2,3 MSEK av beviljad checkkredit på 13,0 MSEK.
 • Koncernens soliditet uppgår till 14 % och moderbolagets till 52 %.
 • Nettoskulden uppgår till 5 gånger årsrörelseresultatet.
 • Resultatet belastas med 0,4 MSEK av engångskostnader.
 • Hedera Group konsoliderar förvärven Svensk Läkartjänst AB, All Vård Semaforen AB och Pridoc Bemanning från och med maj 2016. Jämförelsesiffror avser perioden maj-juni 2016.
 • Omsättningen på rullande tolv månader uppgår till 169,5 MSEK. Rörelseresultatet per rullande tolv månader uppgick till 4,7 MSEK.

Utdrag ur VD Bertil Haglund kommentar till andra kvartalet;

Hedera Group har nu drygt ett år av verksamhet som koncern. I maj förra året genomfördes förvärven av Pridoc och Svensk Läkartjänst. Det har varit ett intensivt år med många förändringar där vi inledningsvis fokuserade på att skapa en bra arbetsmiljö och möjlighet för alla att vara med och påverka. Vi har lyckats över förväntan och integrationen har skapat en plattform för fortsatt delaktighet.

  

För ytterligare frågor, kontakta:

Bertil Haglund, VD, 0707 222 644 eller mail: bertil.haglund@hederagroup.se.

Peter Näslund, ordförande 0704 220 111

 

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB 08-503 015 50.

Läs mer 24 aug 2017 – Hedera Groupb Rappport andra kvartalet.