Hedera Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2015

Stockholm 2016-02-26 09:00

Hedera Group AB (publ)
Bokslutskommuniké 2015

 

• Förvärvet av Läkarresurs FA Rekryt AB är genomfört per den 19 november och koncernrapporten baseras på perioden från förvärvet 19 november till 31 december
2015.

• Nettoomsättningen uppgick under fjärde kvartalet till 5,1 MSEK. Omsättningen för
hela året uppgick till 5,1 MSEK.

• Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet uppgick till 0,1 MSEK. För hela året uppgick resultatet efter skatt till 0,1 MSEK, vilket omfattar resultatet av verksamheten för en månad.

• Rörelseresultatet uppgick under fjärde kvartalet till 0,1 MSEK, för hela året till totalt 0,1 MSEK.

• Rörelsemarginalen uppgick till 1,9 %

• Resultatet per aktie uppgår till SEK 0,0108 för det fjärde kvartalet.

• Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 2,7 MSEK exkl outnyttjad checkkrediter på 5 MSEK.

• Hedera Group noterades på First North den 15 januari 2016.

• Koncernens soliditet uppgår till 17% och moderbolagets till 99%.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
• Läkarresurs har erhållit två läkarlinjer i fyra år på Asylhälsan i Västerås.

 

Affärsidé
Hedera Group skall erbjuda bemanning och rekrytering för specialiserade yrkeskategorier.

Vision och strategi
Att vara en av de ledande aktörerna inom specialiserade yrkeskategorier.

Strategi
Hedera Group skall expandera organiskt med minst 20% per år samt aktivt söka nya förvärv för att öka omsättningen. Förvärven skall i första hand inriktas på bolag inom läkarbemanning.

Finansiella mål
Rörelsemarginalen skall uppgå till 8% med en organisk tillväxt på 20% årligen kombinerat med förvärv. Ambitionen är att genomföra en aktieutdelning på 50% av resultatet efter skatt.

VD-kommentar
Det är med glädje jag kan konstatera att det är första gången som vi lämnar rapport som koncern och noterad på First North. Det är en resa som började den 19 november då Hedera Group, som tidigare hette Kilimanjaro Gold Holding AB, förvärvade Läkarresurs FA Rekryt AB. Det är en intressant plattform att fortsätta utvecklas på och jag hoppas detta skall bli en spännande resa för alla aktieägare.

Läkarresurs erbjuder läkarbemanning till Landstinget och har haft en fantastisk tillväxt de senaste åren. Jag kan också konstatera att denna tillväxt håller i sig och vår målsättning är att fortsätta öka med minst 20 % per år. Detta kommer att bli en bra utmaning för Läkarresurs grundare och VD, Azim Fatan. Marknaden växer och det finns en stor och ökande efterfrågan på läkare i hela Sverige.

I kombination med en hög organisk tillväxt vill jag också göra ett antal förvärv för att öka omsättningen. Det finns ett tiotal mycket intressanta bolag och en del av dessa för vi diskussioner med redan. Målsättningen är att under 2016 göra några förvärv och jag är glad över att vår bank är med oss i denna expansion, vilket bör innebära att vi undviker nyemissioner.

Jag kommer också att ha mycket fokus på vår rörelsemarginal som måste förbättras med minst två procentenheter, från nuvarande 5-6% till 8%. Vi har en mycket liten overhead som är en bra grund att börja med, så det finns alla möjligheter att öka resultatet. Styrelsen har också föreslagit en aktieutdelning till stämman den 3 maj och detta är ett första tecken på vår målsättning att dela ut minst halva resultatet.

Avslutningsvis vill jag också kommentera det utomordentligt fina och snabba arbetet för att kunna notera Hedera Group på First North den 15 januari. Hela projektet genomfördes på drygt en månad.

Med dessa avslutande rader vill jag hälsa alla välkomna till det nya Hedera Group.

Bertil Haglund
VD