Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser

PRESSMEDDELANDE

Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2017-03-29–2018-03-02

Läs mer om Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser – Hedera Group AB (publ).