Kommuniké från årsstämma i Hedera Group AB

Stockholm den 3 maj 2016

PRESSMEDDELANDE

Kommuniké från årsstämma

Hedera Group AB (publ) höll årsstämma den 3 maj 2016 varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Vid årsstämman fastställdes bolagets framlagda resultat- och balansräkning samt. Stämman beslöt om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för deras uppdrag för bolaget under räkenskapsåret 2015. Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen skulle balanseras till nästa års räkenskaper.

Beslöts att inget arvode skulle utgå till styrelsen och att revisorn skulle ersättas enligt godkänd löpande räkning.

Bolagstämman beslöt att styrelsen ska bestå av tre ledamöter och att omvälja Peter Näslund, Bertil Haglund och Örjan Berglund som styrelseledamöter i bolaget intill slutet av den årsstämma som hålls under näst följande räkenskapsår. Peter Näslund omvaldes till styrelsens ordförande. Till revisionsfirma omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Lars Kylberg som huvudansvarig revisor.

Bolagsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att genomföra en emission av 150.000 teckningsoptioner, att tecknas av dotterbolaget Läkarresurs AB  för vidarebefordran i enlighet med instruktioner från moderbolagets styrelse till styrelseledamöter och nyckelpersoner inom organisationen. Teckningsoptionerna ger rätt att teckna en aktie per option för 20 kr under perioden 1 juni 2019 – 31 december 2019.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier eller teckningsoptioner och/eller konvertibler i Bolaget. Beslut ska kunna fattas med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare och bemyndigandet är begränsat till 20 % av bolagets kapital och röster.

 

* * *

Stockholm i maj 2016

HEDERA GROUP AB (PUBL)

Styrelsen

 

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB 08-503 015 50.

För ytterligare frågor, kontakta:

Bertil Haglund, VD, 0707 222 644 eller

Peter Näslund, ordförande 070 4220 111