Hedera Group AB sammanläggning av aktier

Stockholm den 7 december 2015

PRESSMEDDELANDE

Kilimanjaro Gold Holding AB (publ) under namnändring till Hedera Group
AB (publ):s nyemission och beslut om sammanläggning har registrerats
Kilimanjaro Gold Holding AB (publ) under namnändring till Hedera Group AB
(publ):s beslut om nyemission, namnändring, ny styrelse, ny bolagsordning och
sammanläggning av aktier har registrerat hos Bolagsverket.

I huvudsak innebär registreringen följande.
– Bolagets firma är Hedera Group AB (publ) och bolaget kommer att handlas under
detta namn från och med tisdagen den 8 december 2015.
– Verksamhetsbeskrivningen i bolagsordningen är att bedriva uthyrning av personal,
rekrytering och entreprenadverksamhet inom bemanning.
– Bolagets styrelse består av Peter Näslund (ordförande), Bertil Haglund (tillika VD)
och Örjan Berglund.
– Antalet aktier efter nyemissionen består av 37 908 850 st.
– Aktiekapitalet efter nyemissionen uppgår till 6 065 428,76 SEK
– Avstämningsdagen för sammanläggningen 1:10 är enligt styrelsebeslut den 14 december
2015.
– Sista dag för handel i bolagets aktie före sammanläggning är den 10 december
2015.
– Första dag för handel i bolagets aktie efter sammanläggning är den 11 december
2015. I och med sammanläggningen kommer bolagets aktier att handlas med en ny
ISIN kod från och med denna dag.
– Bolagets största aktieägare, Lectica AB, har åtagits sig att skjuta till utjämningsaktier
till de aktieägare som får aktiefraktioner i samband med sammanläggningen.
– Antalet aktier kommer efter sammanläggningen vara 3 790 885 st och varje aktie
kommer ha ett kvotvärde om 1,60 SEK.

För ytterligare frågor, kontakta:
Bertil Haglund, VD, 0707 222 644
Peter Näslund, ordförande 070 4220 111