Hedera Group AB (publ) byter namn från Kilimanjaro Gold Holding AB (publ)

Kommuniké från extra bolagsstämma i Kilimanjaro Gold Holding AB (publ) under namnändring till Hedera Group AB (publ)

– PRESSMEDDELANDE

Kommuniké från extra bolagsstämma i Kilimanjaro Gold Holding AB (publ) under namnändring till Hedera Group AB (publ).

 Vid extra bolagsstämma den 19 november 2015 fattades i huvudsak följande beslut:

 • att sälja samtliga aktier i dotterbolaget Kilimanjaro Gold AB,
 • att ändra firman till Hedera Group AB (publ)
 • att ändra verksamhetsbeskrivningen i bolagsordningen till att bedriva uthyrning av personal, rekrytering och entreprenadverksamhet inom bemanning;
 • att minska aktiekapitalet med 5 094 956,70 kr för avsättning till fritt eget kapital,
 • att förvärva samtliga aktier i Läkarresurs AF Rekryt AB
 • att genom apportemission av lägst 31 843 434 st aktier av serie B öka bolagets aktiekapital med 5 094 956,70 kr,
 • att teckningskursen är 0,78 kr per aktie, dvs totalt 25 000 000 kr,
 • att teckningsberättigade är Lectica AB som är ägare till 100 % av aktierna i Läkarresurs AF Rekryt AB,
 • att betalning för aktierna skall erläggas med 1000 st aktier i Läkarresurs AF Rekryt AB genom apport,
 • att teckning av aktierna skall ske den 19 -20 november 2015,
 • att de nya aktierna skall berättiga till vinstutdelning från och med första gången utdelning infaller efter registrerad nyemission,
 • att genomföra en sammanläggning av aktier 1:10 varvid styrelsen bemyndigades att besluta om avstämningsdagen för den omvända spliten,
 • att på erforderligt sätt för genomförande av samtliga beslut ovan ändra aktiekapitalets gränser och antalet aktier i bolagsordningen,
 • att välja Peter Näslund och Bertil Haglund som nya styrelseledamöter och att entlediga Nils Sandstedt, Johan Österling, Filip Ebbersten och Paul Hammergren. Peter Näslund valdes till ordförande. Samtliga beslut fattades enhälligt. På efterföljande styrelsemöte valdes Bertil Haglund till VD i Bolaget och fattades beslut att inleda listbyte till First North. För ytterligare frågor, kontakta:Peter Näslund, ordförande 070 4220 111 Om Hedera Group AB (publ)Hedera Group AB (fd Kilimanjaro Gold Holding AB) erbjuder bemanning och rekrytering inom nischade områden. Genom dotterbolaget Läkarresurs erbjuds läkarbemanning till primärvården.

Bertil Haglund, VD, tel 070-722 2644 eller