Kommuniké från extra bolagsstämma i Hedera Group den 16 mars 2018

PRESSMEDDELANDE

Kommuniké från extra bolagsstämma i Hedera Group den 16 mars 2018

Hedera Group AB (publ) (”Bolaget”) höll extra bolagsstämma den 16 mars 2018 varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Stämman beslutade om företrädesemission av så kallade units. Varje unit består av fem aktier och tre teckningsoptioner. Totalt omfattar emissionen högst 1 263 628 stycken aktier och högst 758 177 stycken teckningsoptioner (som var och en berättigar till teckning av en aktie). Teckningskursen för varje unit uppgår till 63 kronor, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 12,60 kronor inklusive överkurs. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.  Avstämningsdag för deltagande i emissionen är den 23 mars 2018. Teckning ska ske under perioden från och med den 28 mars 2018 till och med den 12 april 2018.

Läs hela Kommuniké från extra bolagsstämma i Hedera Group den 16 mars 2018.