Bolagsstyrning

Styrelsen i Hedera Group gör bedömningen att Valberedning, Ersättningsutskott och Revisionsutskott kan avvakta tills vidare. Styrelsen har beslutat att ansvara för dessa tre funktioner fram till företaget nått en högre omsättning. Bolagsstyrning i Hedera Group bygger därtill på bolagsordningen, regelverket för NASDAQ First North i Stockholm, och andra tillämpliga regler, normer, instruktioner och policies.

Handeln med aktien sker elektroniskt på samma sätt som övriga börsnoterade aktier. Mangold Fondkommission AB (tel: 08-503 015 50) är Certified Adviser för bolaget.

Insynshandel av aktier rapporteras på hemsidan

2015-11-19 – Bolagsordning – Hedera Group

2016-01-08 – Bolagsbeskrivning Hedera Group Nasdaq FINAL

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ OMX Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

Back to Top