Informationsmemorandum Hedera Group

PRESSMEDDELANDE

Informationsmemorandum Hedera Group

Detta investeringsmemorandum (“Memorandumet”) har upprättats med anledning av erbjudande om teckning av units i Hedera Group AB (publ) (“Hedera” eller ”Bolaget”), organisationsnummer 556802-2155. Memorandumet utgör inte ett prospekt och har således inte upprättats i enlighet med till exempel bestämmelserna i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/71/EG och EU-kommissionens förordning (EG) nr 809/2004. Memorandumet har inte heller godkänts av eller registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 §§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. De siffror som redovisas i Memorandumet har, i vissa fall, avrundats och därför summerar tabellerna i Memorandumet nödvändigtvis inte korrekt. Samtliga finansiella siffror är i svenska kronor (”SEK”) om inget annat anges och ”MSEK” indikerar miljoner SEK och “TSEK” indikerar tusen SEK.

En investering i aktier är förenad med vissa risker (se avsnittet “Riskfaktorer”). Innan en investerare fattar ett investeringsbeslut måste denne förlita sig på en självständig och noggrann bedömning av Hedera och detta Memorandum, inklusive föreliggande sakförhållanden och risker. Inför ett investeringsbeslut bör potentiella investerare anlita sina egna professionella rådgivare samt noga utvärdera och överväga investeringsbeslutet.

Läs hela Informationsmemorandum Hedera Group.