Hedera Group Kommuniké från extra bolagsstämma den 30 maj 2018

PRESSMEDDELANDE

Hedera Group AB (publ) (”Bolaget”) höll extra bolagsstämma den 30 maj 2018 varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om nyemission utan förteträdesrätt för befintliga aktieägare av högst 198 413 stycken aktier, att tecknas av Addus Socionom AB.  Teckning av aktier ska ske inom 5 dagar från dagen för emissionsbeslutet till en teckningskurs per aktie om 12,60 kronor inklusive överkurs. Betalning sker genom kvittning mot en fordran på 2 500 000 kronor.

Läs hela: Hedera Group Kommuniké från extra bolagsstämma den 30 maj 2018.