Hedera Group AB Bokslutskommuniké 2016

Kvartalsrapport 1 oktober–31 december 2016 – Hedera Group AB (publ)

•  Nettoomsättningen uppgick under fjärde kvartalet till 51,2 MSEK (5,1 MSEK). För perioden januari-december uppgick omsättningen till 141,1 MSEK.

•  Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet uppgick till 1,2 MSEK (0,1 MSEK) och för perioden januari-december uppgick resultatet efter skatt till 3,0 MSEK (0,1 MSEK).

•  Rörelseresultatet uppgick under fjärde kvartalet till 1,8 MSEK (0,1 MSEK) och för perioden januari-december till 4,4 MSEK.

•  Rörelsemarginalen uppgick till 3,3 % för fjärde kvartalet och till 3,0 % för perioden 1 januari-31 december.

•  Resultatet per aktie uppgår till SEK 0,31 för det fjärde kvartalet. För perioden januaridecember uppgick resultatet per aktie till SEK 0,78.

•  Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0,2 MSEK. Koncernen har utnyttjat 6,6 MSEK av beviljad checkkredit på 13,0 MSEK.

•  Koncernens soliditet uppgår till 10 % och moderbolagets till 48 %.

•  Nettoskulden uppgår till 4,6 gånger rörelseresultatet.

•  Hedera Group noterades på First North den 15 januari 2016.

•  Hedera Group konsoliderar förvärven Svensk Läkartjänst AB, All Vård Semaforen AB och Pridoc Bemanning från och med maj 2016.

•  Hedera Group AB har under kvartalet genomfört kostnadsbesparingar under fjärde kvartalet som på årsbasis uppgår till 1 MSEK och som ger resultateffekt under 2017.

•  Om samtliga förvärv hade konsoliderats från den 1 januari 2016 hade omsättningen under perioden 1 januari-31 december uppgått till 173 MSEK med ett rörelseresultat på 5,4 MSEK.

•  Styrelsen föreslår ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret

Utdrag ur VD Bertil Haglund kommentar till tredje kvartalet;
”Vi avslutar året med en omsättning på över 50 MSEK i fjärde kvartalet. Det är en markant förbättring mot tidigare kvartal och visar på en bra start för 2017. Omsättningen på rullande tolv månader har ökat till 173 MSEK mot förra kvartalets 163,6 MSEK. Det är en ökning med 6%. Rörelseresultat på rullande tolv månader blev 5,4 MSEK, vilket är samma som tidigare år. Nu lyfter vi blicken mot 2017 som skall bli ett år då Hedera Group levererar högre resultat och ökad omsättning. Vi har en motiverad, välutbildad, engagerad personal som är beredda att kavla upp ärmarna för att uppfylla koncernens mål och krav.”

För ytterligare frågor, kontakta:
Bertil Haglund, VD, 0707 222 644 eller mail: bertil.haglund@hederagroup.se.
Peter Näslund, ordförande 0704 220 111

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB 08-503 015 50.

Hedera Group AB (publ)

Hedera Group AB (publ) erbjuder bemanning och rekrytering inom nischade yrkeskategorier. Genom dotterbolagen Läkarresurs, Svensk Läkartjänst, All Vård Semaforen och Pridoc erbjuds läkarbemanning till primärvården och slutenvård i hela Sverige.

Visionen är att vara en av de ledande aktörerna inom läkarbemanning. Expansionen skall ske genom förvärv och organisk tillväxt.

Hedera Group är listade på Nasdaq First North och för ytterligare information besök hemsidan www.hederagroup.se

Denna information är sådan information som Hedera Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2017 kl. 08.30 CET.

Läs mer 2017-02-23 – Hedera Group AB Bokslutskommuniké 2016