Kvartalsrapport 1 april-30 juni 2016 – Hedera Group

 

Kvartalsrapport 1 april-30 juni 2016 – Hedera Group AB (publ)

 

• Nettoomsättningen uppgick under andra kvartalet till 34,3 MSEK. För perioden januari-juni uppgick omsättningen till 50,7 MSEK.

• Resultatet efter skatt för andra kvartalet uppgick till 0,2 MSEK och för perioden januari-juni uppgick resultatet efter skatt till 0,8 MSEK

• Rörelseresultatet uppgick under andra kvartalet till 0,4 MSEK och för perioden januari-juni till 1,2 MSEK.

• Rörelsemarginalen uppgick till 1,2 % och för perioden och till 2,4 % för perioden 1 januari-30 juni.

• Resultatet per aktie uppgår till SEK 0,05 för det andra kvartalet. För perioden januari-juni uppgick resultatet per aktie till SEK 0,21.

• Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0,5 MSEK. Koncernen har utnyttjat 6,2 MSEK av checkkrediten på 13,0 MSEK.

• Koncernens soliditet uppgår till 5 % och moderbolagets till 48 %.

• Hedera Group noterades på First North den 15 januari 2016.

• Hedera Group AB har den 2 maj förvärvat Pridoc Bemanning AB.

• Hedera Group har den 11 maj 2016 förvärvat Svensk Läkartjänst Lil AB och All Vård Semaforen AB.

• Hedera Group konsoliderar Svensk Läkartjänst AB, All Vård Semaforen AB och Pridoc Bemanning från och med maj 2016.

• Hedera Group AB har genomfört kostnadsbesparingar som på årsbasis uppgår till 2,0 MSEK. Ytterligare besparingar på 1,5 MSEK är beslutade och får genomslag under hösten.

• Om samtliga förvärv hade konsoliderats från den 1 januari 2016 hade omsättningen under perioden 1 januari-30 juni uppgått till 82,2 MSEK med ett rörelseresultat på 2,0 MSEK.

För ytterligare frågor, kontakta:
Bertil Haglund, VD, 0707 222 644 eller mail: bertil.haglund@hederagroup.se.
Peter Näslund, ordförande 0704 220 111
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB 08-503 015 50.

hederalogo2